Stadgar för Föreningen Skånes Näringslivsarkiv

FÖRENINGENS NAMN OCH ÄNDAMÅL

§ 1
Föreningen är en ideell förening. Den är obunden, dvs. fristående från myndigheter och institutioner. Dess namn är Föreningen Skånes Näringslivsarkiv.

§ 2
Föreningen har sitt säte i Helsingborg. Verksamhetsområdet är Skåne.

§ 3
Föreningens ändamål är att från juridiska personer – bolag, föreningar, stiftelser m.fl. – och från enskilda fysiska personer omhänderta, förvara, vårda och presentera handlingar, bilder, ritningar och annat arkivmaterial av huvudsakligen historiskt, tekniskt, ekonomiskt och kulturhistoriskt intresse, att hålla samlingarna tillgängliga för inlämnare (deponenter), forskare och andra intresserade på villkor som överenskommes med deponenterna, att skapa nätverk och bygga upp kunskap om det skånska industrisamhällets miljöer och arbetsliv, att sprida information, stimulera debatt, forskning och opinionsbildning samt att öka möjligheterna att påverka politiker, myndigheter, näringsliv och byggherrar i dessa frågor.

MEDLEMSKAP

§ 4
Föreningen är öppen för alla som är intresserade av föreningens verksamhet. Såväl enskilda som juridiska personer, inbegripet statliga, regionala och kommunala myndigheter och institutioner, kan vara medlemmar. Föreningen är öppen för alla som är intresserade av föreningens verksamhet. Såväl enskilda som juridiska personer, inbegripet statliga, regionala och kommunala myndigheter och institutioner, kan vara medlemmar.

§ 5
Årsmöte med föreningens medlemmar hålls senast den 15 juni på tid och plats som styrelsen beslutar. Medlem som önskar ta upp särskild fråga på årsmötet skall anmäla detta till styrelsen senast åtta dagar i förväg. Vid årsmötet äger varje medlem en röst. Om styrelsen finner det påkallat, eller om revisorerna eller minst en tiondel av medlemmarna begär det, skall styrelsen kalla till extra föreningsmöte för behandling av särskild fråga.

§6
Kallelse till årsmöte eller extra föreningsmöte skall utsändas senast två veckor i förväg via elektronisk post eller vanlig post.

§ 7
Vid föreningsmöte äger varje medlem en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Om så begärs, skall val förrättas genom sluten omröstning.

§ 8
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 • Val av ordförande och sekreterare för mötet samt en eller två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 • Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 • Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning
 • Godkännande av dagordning
 • Föredragning av styrelsens årsredovisning
 • Föredragning av revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande av arvoden och ersättningar till styrelse och revisorer
 • Bestämmande av antalet styrelseledamöter
 • Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
 • Val av revisorer
 • Tillsättande av valberedning
 • Bestämmande av medlemsavgifter samt avgifter för deponering av arkivmaterial
 • Behandling av eventuella frågor väckta av styrelsen, revisor eller föreningsmedlem
 • Övriga ärenden

STYRELSE

§ 9
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av lägst fem och högst elva ledamöter med högst sju suppleanter. Antalet ordinarie ledamöter skall vara udda. Ledamöterna utses för en tid av två år räknat från det årsmöte då valet äger rum med iakttagande av att mandattiden för halva antalet ledamöter och suppleanter inte sammanfaller med mandattiden för övriga.

Styrelsen utser inom eller utom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt eventuella övriga befattningshavare. Styrelsen är beslutför om minst fyra ledamöterna är närvarande, däribland ordföranden eller vice ordföranden. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden, eller vid förfall för denne, vice ordföranden utslagsröst. Föreningens firma tecknas av ordföranden ensam samt av den eller de ytterligare personer som styrelsen utser.

RÄKENSKAPSÅR OCH REVISORER

§ 10
Räkenskaps- och verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses för ett år i sänder två revisorer med två suppleanter.

DEPONERING AV ARKIVMATERIAL M.M.

Föreningen åtar sig att i deposition ta emot och förvara arkivmaterial. De närmare villkoren härför bestäms av styrelsen. Efter beslut i varje särskilt fall kan föreningen också ta emot arkivmaterial med äganderätt. Medlem har rätt att få allmänna råd från föreningen i frågor som ligger inom dess kompetensområde. Efter särskild överenskommelse kan föreningen också biträda medlem med arbete på villkor som bestäms av styrelsen.

KRETSORGANISATION

Styrelsen äger delegera arbetsuppgifter till en eller flera underavdelningear (kretsar), som inom angivet verksamhetsoråde skall fungera som föreningens och styrelsens förlängda arm. Styrelsen skall därvid ange de ekonomiska ramar som kretsen har att röra sig inom. Intäkter och kostnader, direkt hänförliga till kretsens verksamhetsområde, skall redovisas för sig. För krets skall finnas en lokal styrelse bestående av ledamöter bosatta inom kretsens verksamhetsområde. Ledamöterna utses av föreningens styrelse till antal och för tid som bestäms i samråd med medlemmar bosatta inom kretsen. Föreningens styrelse utser också ordförande i kretsstyrelsen. I övrigt gäller för kretsstyrelsen i tillämpliga delar vad som stadgats för föreningens styrelse. Kretsstyrelse skall alltid vara representerad med en eller flera ledamöter i föreningens styrelse.

ÄNDRING AV STADGAR OCH UPPLÖSNING

§ 11
För ändring av dessa stadgar eller för upplösning av föreningen krävs samstämmiga beslut med två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna på två på varandra med minst tre veckors mellanrum hållna föreningsmöten. Det ena av dessa möten skall vara ett ordinarie årsmöte. Om upplösning av föreningen beslutas, skall föreningen vidtaga dispositioner så att sådana av föreningen förvarade samlingar, som icke återgår till medlemmar och som bör bevaras för framtiden, blir omhändertagna av stadsarkiv, landsarkiv eller annan lämplig institution. Föreningens likvida medel skall vid upplösningen överlämnas till den eller de institutioner, som övertar samlingarna. Eventuella kvarvarande tillgångar disponeras enligt föreningens beslut.

2004-01-21/rev 2004-02-11
CA