Skånes Näringslivsarkivs historia

Den ideella föreningen Nordvästskånes FöretagsArkiv (NFA) bildades i september 1991 vid ett sammanträde på Sydsvenska Handelskammarens kontor i Helsingborg. Närvarande var ett antal industrihistoriskt intresserade personer med tekn.dr. Sigvard Hellestam i spetsen samt representanter för Landsarkivet i Lund och Stadsarkivet i Helsingborg. Föreningens motto blev att "verka för god arkivvård inom näringslivet och väcka förståelse för betydelsen av att för framtiden bevara äldre företagsarkiv".

Det omedelbara skälet till föreningens tillkomst var att man ville genomföra en räddningsaktion för arkivet efter Helsingborgs Varf. Detta arkiv omfattade och täckte väl varvets verksamhet alltsedan starten 1862. Ägaren avsåg emellertid att köra iväg arkivmaterialet som avfall och härmed skulle ett stort stycke oskattbar företags- och lokalhistoria ha gått förlorad.

Föreningen hade till att börja med inga egna lokaler utan fick låna arbetsplatser vid ett industriföretag i staden. Arbetscentrum i Helsingborg kunde anvisa lämpliga personer som medhjälpare för inventering, sortering och förteckning av arkivmaterialet. Sommaren 1993 var Helsingborgs Varfs arkiv iordningställt, förpackat och dataregistrerat. Registret kompletterades med en kort varvshistorik och en specifikation över byggda fartyg. Bundna exemplar distribuerades till sjöfartsmuseer, bibliotek och offentliga arkiv.

Efter hand utfördes sortering och registrering av flera företagsarkiv i Helsingborg, Landskrona och Kullabygden. De flesta arkivförteckningarna databearbetades och alla sammanställdes till kortfattade register som skickades till de offentliga arkiven och till Riksarkivet för att ingå i nationalregistret över enskilda arkiv. Arkivmaterial från mer än 180 företag ingår idag i de förteckningar föreningen hittills bearbetat. I det digitala bildarkivet har hittills över 35 000 fotografier och andra bilder skannats in. Några arkiv är mycket stora och har krävt omfattande arbetsinsatser. Arkivmaterialet från läkemedelsföretaget LEO (Pharmacia) bearbetades t.ex. av tre personer i ett och ett halvt års tid och omfattar idag över 7 000 volymer.

Flera personer var under nästan två år sysselsatta med att sortera och göra en preliminär förteckning av arkivet efter Helsingborgs Gummifabrik Tretorn. Andra stora arbeten har varit arkiven efter Landsverk, Förenade Superfosfatfabriker (med 22 anslutna bolag), Reymersholm/Boliden och rederier som Transmarin, Gorthon och Bancks. Mekaniska verkstäder, keramiktillverkning, jordbruk, odlarföreningar, slakterier, bokförlag (Bra Böcker i Höganäs), tryckerier och energibolag är också representerade. Föreningen har dessutom tagit hand om flera herrelösa arkiv, t.ex. efter Klippans Läderfabrik och Hillerströms rederier.

1999 kunde NFA tack vare stöd från Helsingborgs kommun flytta in i egna lokaler på Maria Park. Den totala golvytan här är 500 kvm och lagringskapaciteten upp till c:a 2 000 hyllmeter. Med en fast arbetsplats blev det plötsligt möjligt att bedriva arbetet på ett betydligt mer rationellt sätt och under hösten 2001 anställdes två arkivassistenter på heltid. Pengar till verksamheten kommer dels i form av medlemsavgifter från företag, institutioner, föreningar och privatpersoner, dels som bidrag och hyror från företag som deponerat sina historiska arkiv hos oss. Merparten av inkomsterna har dock kommit genom bidrag från Riksarkivets enskilda nämnd samt Näringslivsarkivens Stödfond, Sparbanksstiftelsen Skåne och Helsingborgs stad.

I september 2001, i samband med föreningens 10-års-jubileum, beslutade styrelsen att utvidga arbetsområdet till att gälla hela Skåne. Föreningen bytte då namn till det nuvarande – Skånes Näringslivsarkiv (SNA). Ett av skälet till detta var att ekonomiskt stöd från bl.a. Riksarkivet förutsatte att man anpassade sig till en länsbaserad regionindelning. Dessutom fanns inget annat aktivt näringslivsarkiv i länet. Samverkansavtal träffades med Landsarkivet i Lund och Stadsarkivet i Malmö för att inför framtiden främja bevarandet av det kulturella arvet efter näringslivet i Skåne. En lokalavdelning startades också upp i Kristianstad för att bevaka och bearbeta företagen i länets östra delar.

2006 kunde föreningen dessutom, tack vare ett generöst bidrag från Sparbanksstiftelsen Skåne, utöka personalstyrkan med en heltidsanställd arkivarie. Under samma år hade vi också en projektanställd arkivassistent som jobbade med att upprätta en Internet-baserad förteckning över skånska företagsarkiv. I övrigt har arbetsinsatserna från föreningens styrelse och övriga medlemmar varit helt ideella. Arkivtekniskt kunnande har vi fått från Stadsarkivet i Helsingborg men också från professor Anna Christina Ulfsparre, f.d. landsarkivarie i Lund.

Tack vare bidrag från Dunkerstiftelserna och Trelleborg AB kunde SNA:s samlingar under 2007 utökas med två stora arkiv. Tretornarkivet, som sedan en längre tid förvarats hos Trelleborg AB, återbördades till hemstaden för slutbearbetning och förvaring hos SNA. Ungefär samtidigt överfördes också till SNA ett omfattande material från Trelleborgs Gummifabriks AB/Trelleborg AB, omfattande tiden från 1896 fram till 1970-talet, för vidare bearbetning. Andra nykomlingar i arkivet under senare år har varit Slakteriprodukter i Helsingborg, Hjortsbergs Pappershandel i Kristianstad och ett mindre bild- och filmarkiv från Scan i Kävlinge. Vidare har representanter för SNA varit på plats i Klippan för en första inventering av det stora arkivet efter mycket anrika Klippans Pappersbruk.

SNA har ett aktivt samarbete med stadsarkivet i Helsingborg, bl.a. kring Arkivens dag och Arkivens hus – det sistnämnda ett samarbetsprojekt mellan flera arkivinstitutioner i Helsingborg med fokus på föreläsningar i olika ämnen. Under 2010 har också ett närmare samarbete inletts med Skånes Arkivförbund i Lund.

En av Skånes Näringslivsarkivs främsta uppgifter är att skapa en brygga mellan näringslivet och den ekonomisk-geografisk-historiska forskningen. Från näringslivet samlar vi in, sorterar och tillrättalägger materialet för alla intresserade. Forskare av alla de slag – alltifrån företagshistoriker till släktforskare, studenter och gymnasieungdomar – har hittat vägen till oss. Men den absolut viktigaste uppgiften för föreningen är att skapa intresse hos företagare och beslutsfattare för ett bevarande av värdefullt arkivmaterial. Med den turbulens som nuförtiden existerar inom näringslivet med sammanslagningar och upplösningar kan enbart på några månader gamla historiskt stabila relationer upplösas. Se vad som under de senaste åren inträffat i våra trakter med gamla anrika Gorthonrederierna, Perstorp AB och Kemira-koncernen. Vad kommer att hända med dessa arkiv? Har den nya företagargenerationen intresse för det industrikulturella arvet?

Skånes Näringslivsarkiv behövs!