Rapport från årsmötet 2018

Årsmötet ägde rum på Medicinhistoriska museet den 21 maj och leddes av ordföranden Tommy Lindqvist.

Ingrid Andersson och Signhild Sköld omvaldes som ordinarie ledamöter till årsmötet 2020 och i ett fyllnadsval valdes Eva Frisk som ersättare för Jan O Blomquist till årsmötet 2019. Annika Tergius lämnar styrelsen på grund av arbete på annan ort och David Larsson, tillika Riksarkivet, valdes in som ny ledamot. Annika Tergius och Jan O Blomquist avtackades för sina insatser i föreningens styrelse. Annika Tergius kvarstår dock som suppleant. Rolf Elmér och Åke Danerek är valda till årsmötet 2019.

Som ordförande till årsmötet 2019 valdes Tommy Lindqvist.

Revisionsberättelsen för 2017 föredrogs och årsmötet beviljade enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Till revisorer för verksamhetsåret 2018 valdes enhälligt Anders Callert och Tommy Gustavsson. Uppdraget som revisorssuppleant är vakant.

Efter diskussion beslöts enhälligt att styrelsen ska utgöra valberedning.

På förslag från styrelsen beslöts att medlemsavgifterna för kommande verksamhetsår skall vara oförändrat 150 kr för enskild medlem, 275 kr för förening, 550 kr för institution, 1 650 kr för mindre företag samt 3 300 kr för större företag. Vidare beslöts att avgiften för deponering av arkivmaterial skall utgöra oförändrat 220 kr per hyllmeter.

Verksamheten drivs vidare med nuvarande begränsade resurser som består av en arkivchef, Anders Bredahl med en halvtidsassistent, Katarina Ramvall. Föreningens lokaler är acceptabla för ändamålet, dessutom godkända i de depositionsavtal som finns men behovet av mer hyllytor börjar bli akuta. Arbete med befintliga arkiv och gallring av desamma kan tillföra hyllytor i begränsad omfattning.