Rapport från årsmötet 2019

Årsmötet ägde rum på Dunkers Kulturhus den 20 maj och leddes av ordföranden Tommy Lindqvist.

Eva Frisk, Rolf Elmér och Åke Danerek omvaldes som ordinarie ledamöter till årsmötet 2021. Till ny ordinarie ledamot valdes Guy Rambech för 2 år. Ingrid Andersson, Signhild Sköld och David Larsson är valda till årsmötet 2020. Annika Tergius är tillika suppleant till årsmötet 2020. Som ordförande till årsmötet 2020 valdes Tommy Lindqvist. 

Revisionsberättelsen för 2018 föredrogs och årsmötet beviljande enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Till revisorer för verksamhetsåret valdes Anders Callert och Tommy Gustavsson. Uppdraget som revisionssuppleant är vakant. Efter diskussion beslöts enhälligt att styrelsen ska utgöra valberedning. 

På förslag från styrelsen beslöts att medlemsavgifterna  för kommande verksamhetsår skall vara 150 kr för enskild medlem, 275 kr för förening, 550 kr för institution, 1650 kr för mindre företag, samt 3300 kr för större företag. Vidare beslöts att deponering av arkivmaterial höjs till 245 kr per hyllmeter.