Rapport från årsmötet 2017

Årsmötet ägde rum på (nya) stadsarkivet i Helsingborg den 22 maj och leddes av ordföranden Tommy Lindqvist.

Ingrid Andersson, Carl Aspegren, Signhild Sköld och Annika Tergius är valda som ordinarie ledamöter till och med årsmötet 2019 valdes enhälligt Jan O Blomquist, Åke Danerek, Rolf Elmér och Tommy Lindqvist.

Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016 föredrogs. Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Till styrelsens ordförande valdes Tommy Lindqvist enhälligt till och med årsmötet 2018.

Till revisorer för verksamhetsåret 2017 valdes enhälligt Anders Callert och Tommy Gustavsson. Posten som revisorssuppleant är vakant.

Efter diskussion beslöts enhälligt att styrelsen ska utgöra valberedning.

På förslag från styrelsen beslöts att medlemsavgifterna för kommande verksamhetsår skall vara oförändrat 150 kr för enskild medlem, 275 kr för förening, 550 kr för institution, 1 650 kr för mindre företag samt 3 300 kr för större företag. Vidare beslöts att avgiften för deponering av arkivmaterial skall utgöra oförändrat 220 kr per hyllmeter.

Verksamheten drivs vidare med nuvarande begränsade resurser som består av en arkivchef, Anders Bredahl med en halvtidsassistent, Katarina Ramvall. Föreningens lokaler är ändamålsenliga och det finns tillräckligt med utrymme för att ta hand om fler stora arkiv. F.n. har föreningen ca 600 hyllmeter disponibla med möjligheter till utökning i närliggande lokaler.