Rapport från årsmötet 2021

Årsmötet som ägde rum den 28 maj genomfördes digitalt, med hänsyn till den pågående pandemin, med hjälp av Liberalernas lokal och utrustning i centrala Helsingborg. 

Eva Frisk, Åke Danerek och Guy Rambech omvaldes för ytterligare 2 år. Till ny ledamot valdes Erik Hultgren (Svenskt Näringsliv) till årsmötet 2023. David Larsson valdes för 1 år. Ingrid Andersson och Signhild Sköld är valda till årsmötet 2022. Som ordförande till årsmötet 2022 valdes Tommy Lindqvist. Till suppleant för 2 år valdes Rolf Elmér. 

Revisionsberättelsen för 2020 föredrogs och årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Till revisorer valdes Anders Callert och Tommy Gustavsson. Uppdraget som revisionssuppleant är vakant. I likhet med tidigare år beslöt årsmötet att styrelsen ska utgöra valberedning.

Styrelsen beslöt att medlemsavgifterna för kommande verksamhetsår i likhet med förgående år ska vara 150 kronor för enskild medlem, 275 kronor för förening, 550 kronor för institution, 1650 kronor för mindre företag, samt 3 300 kronor för större företag. Avgiften för deponering av arkivmaterial är 245 kronor per hyllmeter.