Rapport från årsmötet 2022

Årsmötet ägde rum den 30 maj i Dunkers kulturhus. Därmed erbjöds medlemmarna att efter mötet besöka sjöfartsutställningen "Ett skepp blir till" som invigdes den 26 maj. Ordföranden höll ett av tre invigningstal vid tillfället.

Arkivet har bidragit med dokument, handlingar och inte minst bilder från Helsingborgs Varf, vårt första arkiv från 1991 då varvet gått i konkurs. 

Ingrid Andersson och David Larsson omvaldes för ytterligare 2 år. Till ny ledamot valdes Kerstin Ingelmark från Regionmuseet i Kristianstad. Därmed lämnade Signhild Sköld styrelsen efter 8 år och avtackades med blommor och present. 

Eva Frisk, Åke Danerek, Guy Rambech och Erik Hultgren är valda till årsmötet 2023. Till ordförande valdes Tommy Lindqvist för 1 år. Till suppleant för 1 år valdes Rolf Elmér. 

Revisionsberättelsen för 2021 föredrogs och årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Till revisorer valdes Sten Kareld och Tommy Gustavsson. 

Uppdraget som revisionssuppleant är vakant. I likhet med tidigare år beslöt årsmötet att styrelsen ska utgöra valberedning. 

Styrelsen beslöt att medlemsavgifterna för kommande verksamhetsår ska vara 150 kronor för enskild medlem, 275 kronor för förening, 550 kronor för institution, 1650 kronor för mindre företag, samt 3300 kronor för större företag. Avgiften för deponering av arkivmaterial är 245 kronor per hyllmeter.