Rapport från årsmötet 2020

Årsmötet ägde rum i konferenslokalen "Solen" på Maria Park den 19 oktober. På grund av den rådande pandemin tvingades vi att förlägga mötet till en senare tidpunkt än vad som stipuleras i föreningens stadgar. Av samma skäl förväntades medlemmarnas närvaro bli mycket låg. Även om lokalen med goda mått tillät rejäla avstånd mellan deltagarna.

Ingrid Andersson, Signhild Sköld valdes till ordinarie ledamöter till årsmötet 2022, medan David Larsson omvaldes till årsmötet 2021, som resultat av ett beslut i Riksarkivets ledning som gäller medarbetares engagemang i externa arkiv. Eva Frisk, Åke Danerek, Rolf Elmér och Guy Rambech är valda till årsmötet 2021. Annika Tergius valdes tillika till suppleant. Som ordförande till årsmötet 2021 valdes Tommy Lindqvist.

Revisionsberättelsen för 2019 föredrogs och årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Till revisorer valdes Anders Callert och Tommy Gustavsson. Uppdraget som revisionssuppleant är vakant. I likhet med tidigare år beslöt årsmötet att styrelsen ska utgöra valberedning.

Styrelsen beslöt att medlemsavgifterna för kommande verksamhetsår ska vara 150 kronor för enskild medlem, 275 kronor för förening, 550 kronor för institution, 1650 kronor för mindre företag, samt 3 300 kronor för större företag. Avgiften för deponering av arkivmaterial är 245 kronor per hyllmeter.