Rapport från årsmötet 2016

Årsmötet ägde rum den 23 maj och leddes av föreningens ordförande Tommy Lindqvist.

Tommy Lindqvist, Jan Olof Blomquist och Torgny Fransson är tidigare valda som ordinarie ledamöter till och med årsmötet 2017.Till ordinarie ledamöter till och med årsmötet 2018 omvaldes enhälligt Ingrid Andersson, Carl Aspegren, Annika Tergius, Åke Danerek och Signhild Sköld. Till ny ordinarie styrelseledamot till och med årsmötet 2017 nyvaldes enhälligt Rolf Elmér, chef för Svenskt Näringslivs regionkontor i Malmö.

Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015 föredrogs. Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Till styrelsens ordförande till och med årsmötet 2017 omvaldes enhälligt Tommy Lindqvist.

Till revisorer för räkenskapsåret 2016 omvaldes enhälligt Anders Callert och Tommy Gustavsson. Posten som revisorssuppleant är fortsatt vakant.

Efter diskussion beslöts enhälligt att styrelsen liksom hittills även ska utgöra valberedning.

På förslag från styrelsen beslöts att medlemsavgifterna för kommande verksamhetsår skall vara oförändrat 150 kr för enskild medlem, 275 kr för förening, 550 kr för institution, 1 650 kr för mindre företag samt 3 300 kr för större företag. Vidare beslöts att avgiften för deponering av arkivmaterial skall utgöra oförändrat 220 kr per hyllmeter.

Verksamheten drivs vidare med nuvarande begränsade resurser som består av en arkivchef, Anders Bredahl med en halvtidsassistent, Katarina Ramvall. Föreningens lokaler är ändamålsenliga och det finns tillräckligt med utrymme för att ta hand om fler stora arkiv. F.n. har föreningen ca 600 hyllmeter disponibla med möjligheter till utökning i närliggande lokaler.

Berne Liljegren, som varit med i föreningen alltsedan starten, kände sig ytterst tillfredsställd med att den lever vidare och utvecklats väldigt stabilt och bra. Avslutningsvis framförde han medlemmarnas tack till styrelsen, revisorerna och Anders Bredahl för allt gott arbete under det gångna året.